Wat doet het spn?

Het SPN koppelt de vraag van een sportorganisatie aan een professional. Daarbij wordt gezocht naar maatwerk: een optimale match tussen de kennis, kunde en ervaring van een professional en het vraagstuk van de organisatie. SPN onderscheidt daarin drie vakgebieden:

  • Sporttechnisch
  • Accommodatie / facilitair
  • Bestuur en organisatie
 

De professional kan op deze terreinen worden ingezet als projectleider, expert, procesbegeleider of adviseur.

Samen met de organisatie zoekt de professional naar een passende oplossing voor het vraagstuk van de organisatie. De vraag van de sportorganisatie is daarbij altijd leidend.  

De tijdelijke inzet van de professional moet uiteindelijk leiden tot een duurzame oplossing van het probleem. Zijn of haar werk is erop gericht om de inzet zo snel mogelijk misbaar en overdraagbaar te maken en daarmee ook het zelf oplossend en lerend vermogen van de organisatie en haar leden aan te spreken.

Op die manier zorgt het SPN voor de verdere professionalisering van de sport en haar organisaties.

Hoe het werkt

SPN werkt eigenlijk heel praktisch en overzichtelijk. Zoals gezegd worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Als een sportorganisatie met een vraagstuk zich eenmaal heeft aangemeld en een profiel heeft aangemaakt, kan het in het systeem een concreet vraagstuk benoemen. Het systeem selecteert op basis van de vraag de professionals die met hun expertise, kennis en/of vaardigheden de beste opties zijn om ondersteuning te bieden. De sportorganisatie legt vervolgens zelf contact met de gekozen professional om afspraken te maken. De opdrachtgever betaalt de inzet van de professional.

Lees via onderstaande link meer over wat het SPN precies kan betekenen voor sportorganisaties.

Ook de beschikbare professionals hebben zich aangemeld voor het SPN, maar worden niet zomaar toegelaten. professionals met een specialisatie op de vakgebieden sporttechnisch kader, accommodatie/facilitair en bestuur en organisatie wacht een intake en een uitvoerige screening. Zo wordt bewaakt dat professionals opereren binnen het kwaliteitszorgsysteem van SPN. Wordt een professional toegelaten, dan is zijn of haar profiel zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers en kan een match worden gemaakt.

SPN ondersteunt bij contractering, facturering en evaluatie in de vorm van reviews, die professionals weer kunnen helpen aan meer opdrachten. Met meerdere scholingsdagen en intervisiebijeenkomsten per jaar biedt SPN professionals bovendien de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen.

Lees via onderstaande link meer over hoe je als professional toe kan treden tot het SPN en wat het SPN voor je kan betekenen.

SPN, ook voor de sportbonden

Een sportbond wil graag dat de bij haar aangesloten verenigingen goed functioneren. Dat is het streven. Daarvoor hebben de meeste bonden een ondersteuningsstructuur ingericht. Dat

>>

Over SPN

Het Sport Professionals Netwerk (SPN) is een initiatief van elf sportbonden in samenwerking met NOC*NSF en wordt inmiddels ondersteund door meerdere bonden, gemeenten, VSG, SK12 en NLActief. Gezamenlijk wil het een impuls geven aan de transitie naar een duurzame sportinfrastructuur. Dit gebeurt door middel van de inzet van professionals in een goed georganiseerde en flexibele schil, waarbij de kwaliteit van de inzet gewaarborgd is.

Het SPN is een (digitaal) netwerk waar hoogwaardig gekwalificeerde en gescreende professionals en sportorganisaties aan elkaar worden gekoppeld.

De SPN-professional kan op maat worden ingezet bij bijvoorbeeld sportclubs, bonden, koepelorganisaties, accommodaties of sportservice-bureaus. De professionals en de sportorganisaties zijn verenigd op het digitale SPN-platform, waar vraag en aanbod met elkaar worden verbonden.

Missie en visie

Het SPN wil bijdragen aan het beter functioneren van sportorganisaties, -activiteiten en sportaccommodaties, door kwalitatieve ondersteuning van professionals. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Nederlanders kunnen sporten en bewegen.

Partners

Het Sport Professionals Netwerk is ontstaan uit de vraag van een aantal sportorganisaties om herkenbare en gescreende professionals in te kunnen zetten bij sportorganisaties. SPN wil bijdragen aan de professionalisering van de bedrijfstak sport en de kwaliteitsverbetering van werkers in de sport. SPN is daarvoor toegankelijk en bruikbaar voor alle organisaties en werkers in de sport en is daarom opgezet van en voor de sport.

Het SPN functioneert met support van VWS, VSG en NOC*NSF.


De volgende organisaties maken momenteel gebruik van het SPN:
NOC*NSF; KNVB; KNLTB; KNBSB; NTFU; Atletiekunie; KNHB; KNKV; Nevobo; Watersportverbond; KNSB; KNZB; JBN; KNCB; KNGU; Stichting Nederland Sport.

Contact

Heb je vragen als professional of als opdrachtgever over het Sport Professionals Netwerk? Neem dan contact op met onze backoffice via: